Poslání spolkuPosláním spolku Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. je všestranně podporovat rozvoj a propagaci tradičních hodnot, zejména vzdělávání a vědu, v oblasti právních dějin.

 

Spolek spolupracuje s nevládními, zájmovými organizacemi, jednotlivci a jinými organizacemi s cílem: 

 

1.Podporovat rozvoj, činnost a prezentaci společenských hodnot v oblasti vzdělávání a vědy se zaměřením zejména na právní historii.

2.Podílet se na koncepci rozvoje a činnosti společenských hodnot v oblasti vzdělávání a vědy.

3.Při podpoře rozvoje vzdělávání a vědy spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, institucemi a jinými partnery pracujícími v  oblasti rozvoje vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti.

4.Vytvářet podmínky ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu vzdělávání a vědy.

5.Navrhovat projekty dle požadavků a potřeb nevládních organizací s celostátním i evropským významem.

6.Propagovat a prezentovat výsledky bádání v oblasti právních dějin na mezinárodních a tuzemských akcích.

7.Podporovat akce a projekty celostátního a mezinárodního významu v oblasti vzdělávání a vědy právních dějin.

8.Podílet se na přípravě a realizaci projektů, které budou využity pro vzdělávání a vědu.

9.Podle potřeby a svých možností provozovat vlastní hospodářskou činnost.

10.Zabezpečovat plnění potřeb a úkolů sdružení.

11.Zajišťovat reklamu pro svou potřebu a dle potřeby pro své členy a jiné osoby.

 


Předmět činnosti spolku Předmětem činnosti je vytvářet odpovídající podmínky k rozvoji veškerých aktivit spojených s posláním spolku, a to zejména:

 

- hájit zájmy svých členů v souladu s posláním,

- podporovat vznik vědeckých a výzkumných prací v oblasti právních dějin,

- poskytovat poradenské a organizační služby v oblasti vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti,

- poskytovat informační servis a služby veřejnosti,

- organizovat tuzemské a zahraniční konference a odborné semináře,

- organizovat vzdělávací aktivity ve formě kurzů, cyklů přednášek a seminářů, kolokvií,

- pořádat zahraniční studijní cesty a pobyty,

- pořádat vědecké a pedagogické konference za účasti význačných osobností v oboru,

- zajišťovat reklamu a prezentaci vzdělávacích, vědeckých a společenských akcí,

- podporovat své členy prostřednictvím nabídky informací,

- spolupracovat s vnitrostátními a zahraničními subjekty a se všemi organizacemi, které jsou ochotny zajišťovat pomoc rozvoje hodnot společnosti,

- soustřeďovat finanční prostředky a jiný majetek zejména formou příspěvků, dotací a vlastní činnosti pro potřeby financování cílů sdružení.