Právněhistorická kniha roku 2021-2022

 

V průběhu září 2023 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., zhodnotila knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejících dvou letech. Z důvodu pandemie COVID-19, která výrazně ovlivnila publikační činnost, byla tak pro hodnocení spojena léta 2021 a 2022 dohromady.

 

Ocenění „Právněhistorická kniha roku 2021-2022“ bylo uděleno autorskému kolektivu pod vedením prof. Mgr. Miroslava Lysého, PhD., doc. JUDr. Martina Gregora, Ph.D. a Mgr. Lenky Martincové, PhD. z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě za monografii „Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského“.

 

Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna monografie JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josefa Vacka z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687–1727" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou byla vyhlášena dvoudílná kolektivní monografie autorů z brněnské a bratislavské právnické fakulty "Ústava a ústavní systém socialistického Československa".

 

Níže je k dispozici krátká charakteristika oceněných knih:

 
DEJINY PRÁVNICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

 

Miroslav Lysý, Martin Gregor, Lenka Martincová a kol.

 

ISBN 978-80-7160-647-5; ISBN 978-80-7160-649-9

 

 

Bratislava: Univerzita Komenského, 2022, 302 + 247 stran

 

 

U příležitosti stého výročí založení Právnické fakulty Univerzity Komenského připravil široký autorský kolektiv pod vedením profesora Lysého z katedry právních dějin a právní komparatistiky třísvazkovou vědeckou monografii "Dějiny Právnické fakulty Univerzity Komenského". Dohromady 1296 stran představuje stoletou existenci nejstarší slovenské právnické fakulty do všech podrobností, včetně dosud nepublikovaných informací. Monografie vychází z výzkumu šesti archivů a shrnuje stovky titulů odborné literatury, včetně článků v dobovém tisku. Publikace vyšla s obrazovou přílohou a v exkluzivním nákladu. Jednotlivé svazky jsou věnovány následujícím tématům: 1. Obecný vývoj fakulty od roku 1921 do současnosti; 2. Katedry a ústavy fakulty od roku 1989 do současnosti, rozhovory; 3. Profesoři Právnické fakulty Univerzity Komenského.SEXUÁLNÍ DELIKTY PŘED APELAČNÍM SOUDEM V LETECH 1687-1727

 

Josef Vacek

 

ISBN 978-80-200-3226-3

 

Praha: Academia, 2021, 186 stran

 

Kniha se zabývá rozhodovací činností pražského apelačního soudu v letech 1687 až 1727. Zvolené časové období dovoluje sledovat proměnu trestního postihu vybraných deliktů v souvislosti se zavedením hrdelního řádu císaře Josefa I. v roce 1707. Skupinou zkoumaných deliktů se staly nejfrekventovanější sexuální trestné činy, tedy cizoložství, bigamie, smilstvo, incest, znásilnění a sodomie. Proměna rozhodovací praxe apelačního soudu je zkoumána na souboru rozhodnutí apelačního soudu v těchto věcech spolu s relevantní právní úpravou. Kromě Constitutio criminalis Josephina se jedná o Koldínova Práva městská Království českého z roku 1579 a další předpisy. Práce přináší zjištění týkající se aplikace trestněprávních norem v daném období.

 
ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SYSTÉM SOCIALISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA

 

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček a kol.

 

ISBN 978-80-7418-391-1

 

Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2022, 631 + 606 stran

 

Dvoudílná publikace obsahuje podrobný rozbor vývoje socialistického ústavního systému a navazuje tak na monografii vydanou před dvěma lety v obdobném autorském kolektivu s názvem Ústava a ústavní systém meziválečného Československa (Ostrava: KEY Publishing, 2020, 931 s.), která se zabývá meziválečným ústavním systémem a jejíž výklad končí vznikem Protektorátu Čechy a Morava.

Z důvodu zamýšlené návaznosti začíná výklad předložené publikace již rokem 1939, a to kapitolou o vznikajícím systému zahraniční československé reprezentace. Základ této monografie představují první čtyři kapitoly pojednávající o ústavním vývoji do roku 1989. Jejich členění odpovídá jednotlivým etapám československého ústavního vývoje. Na výklad o ústavním vývoji navazují specializované kapitoly obsahující podrobnou analýzu zastupitelské soustavy, volebního práva, vlády, občanských práv a svobod a postavení prezidenta republiky v daném období. Výklad je zakončen, stejně jako v předcházející publikaci, životopisnými medailony nejvýznamnějších konstitucionalistů dané doby. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny četnými ilustracemi z dobového tisku a vyobrazeními významných představitelů československého státu čtyřicátých až osmdesátých let a těch, kteří více či méně zasáhli do ústavně politického vývoje v daném období. Druhá část publikace je tvořena přílohami s nejdůležitějšími ústavními dokumenty, ať již platnými, či jen nikdy nerealizovanými návrhy. Unikátní je především soubor dokumentů věnovaných vytvoření federace v roce 1968, který obsahuje téměř vše podstatné, co s procesem federalizace Československa souviselo. Dále jsme do příloh zahrnuli několik málo dokumentů z let 1988–1989, kdy si již i tehdejší politické špičky začaly uvědomovat neudržitelnost ústavní situace, jejíž základy byly vytvořeny v roce 1960, a zahájily přípravné práce na nové socialistické ústavě. Politický vývoj byl však rychlejší a práce na ní tedy nebyly dokončeny. Lze shrnout, že tato kniha je první monografií předkládající veřejnosti podrobný a komplexní výklad socialistického ústavního systému v co nejširších politických souvislostech.

Martin Gregor, Miroslav Lysý, Lenka Martincová, Karel Schelle