Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989

 

 

Karel Schelle

 

ISBN 978-80-87475-57-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-321-8 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2019, softcover, B5, 272 stran

 


 

Předložená bibliografie obsahuje práce učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, dnes Masarykovy univerzity, publikované do roku 1989.

 

Podkladem pro její zpracování byly zejména roční soupisy publikační činnosti vytvářené každoročně knihovnou fakulty, které jsou uloženy ve fondu A5 archivu Masarykovy univerzity. Ovšem ne ze všech let se skutečně dochovaly.

 

Učitelé byli pro účely této bibliografie rozčleněni podle oborů, v nichž působili nejdelší dobu. Aby byl vytvořen co nejkomplexnější pohled na publikační činnost jednotlivých učitelů, tak u těch, kteří na fakultu přišli z jiných pracovišť, sem byly zařazeny i práce vydané před jejich příchodem na brněnskou fakultu. To samozřejmě neplatí u učitelů, kteří fakultou více méně tzv. prošli, tedy působili zde jen krátkodobě a poté odešli na jiné pracoviště. U těchto byly do bibliografie zařazeny jen práce, které vydali v době svého působení na fakultě.

 

Publikace byly rozděleny do pěti skupin. Mezi knihy byly zařazeny jak monografie, tak učebnice. Do kategorie skript byly zahrnuty veškeré učební pomůcky, které neměly knižní charakter. Články a studie tvoří literární produkce publikovaná v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, zejména konferenčních. Samostatný soupis představují vědeckopopulární práce publikované v odborných, ale i populárně vědeckých časopisech, dále zprávy z vědeckého života publikované většinou v odborných časopisech a konečně významné články v denním tisku. Poslední soupis tvoří recenze publikované v odborných časopisech.

 

Způsob citací vycházel zejména z tehdy vžitých citačních pravidel. Některé údaje ovšem chybí, zejména stránky v časopisech a sbornících, protože tento údaj jednotliví autoři při vytváření každoročního soupisu publikační činnosti neuvedli. I když tedy v některých případech není citace kompletní, přesto má svou vypovídající hodnotu a případný zájemce si tak může předmětný článek v ročníku daného časopisu snadno dohledat.

 

 

Plnou verzi publikace je možné stáhnout na tomto odkazu: