Kniha - "Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem

v právně-historickém a teologickém kontextu"

 

 

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem.

Mgr. et Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

 

ISBN 978-80-904522-9-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-097-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5

422 stran

 


 

V únoru roku 1730 podal veřejný žalobce Jan Blovský trestní žalobu na říšského hraběte Františka Antonína Šporka (1662 – 1738) pro kacířství, jeho šíření a pro urážky světských i církevních úřadů. Žaloba zněla hrozivě, když pro Šporka (pokud by neodvolal své bludy) požadovala mimo jiné doživotní tuhý žalář, ztrátu inkolátu a téměř likvidační majetkový trest. Větší zemský soud, který věc rozhodoval, nakonec roku 1733 vynesl rozsudek podstatně mírnější, když hraběte odsoudil jen k přiměřenému peněžitému trestu – nikoli však za kacířství. Hrabě ovšem ani s takovým rozhodnutím srozuměn nebyl a pokutu nezaplatil, takže muselo dojít až k exekuci.

 

Předkládaná publikace na základě objevených prvotních pramenů rekonstruuje tento v Čechách ojedinělý proces – žádný jiný šlechtic u nás z kacířství obžalován nebyl. Současně ho zasazuje do rozsáhlého právně historického a teologického kontextu. Kniha nejen líčí jednu z významných událostí v životě proslulého pána na Kuksu, ale také dává nahlédnout do velmi málo prozkoumaných dějin soudního řízení v době pobělohorského královského absolutismu.

 


 

OBSAH

 

Předmluva pražského arcibiskupa a českého primase Mons. Dominika Duky

 

Seznam zkratek

 

Úvod

Ediční poznámka

 

Protagonista procesu: František Antonín hrabě Špork

Životopisný portrét

 

Trůn a oltář proti českým kacířům

Pobělohorské konfesně právní poměry a rekatolizační legislativa

České státní zřízení, správa a soudnictví v první třetině 18. století

Řízení v trestních věcech před zemským soudem ve Šporkově době

Církevní správa v Čechách a kanonické zákonodárství

Poznámky k herezím ve východních Čechách v první třetině 18. století

Protikacířská legislativa Karla VI.

 

Ortodoxie v boji s kacířstvím

Fenomén kacířství

Starověké hereze

Středověké hereze

Inkvizice – draze zaplacený pokrok v trestním právu

Exkurz: čarodějnické procesy

Wiclefismus, husitismus; heterodoxie Jednoty bratrské

Změna „kacířského paradigmatu“: reformace

Učení tridentského sněmu

Potridentské hereze: jansenismus, kvietismus, pietismus

 

Co žalobě předcházelo

Teologicko-náboženský profil hraběte Šporka

Neodpuštěný Šporkův hřích: lyská tiskárna a další ediční aktivity

Útoky na Žireč – ouvertura ke „kukské inkvizici“

Kukská inkvizice a události navazující

Tzv. Dobrohlavovy konsignace

„Různé zprávy“ o knižní inkvizici

 

Obžaloba hraběte Šporka

Nejmilostivější reskript k zahájení trestního řízení

Blovského žádost o vydání předběžného opatření „ad avertenda scandala“

Fiskální žaloba na Františka Antonína Šporka

Species facti – tentokrát nikoli „po šporkovsku“

 

Co žalobu následovalo

Šporkovy mimoprávní aktivity

Právní kroky: excepce, replika, duplika      

  

Rozsudek ve jménu krále

V první a poslední instanci

Neúspěšné žádosti o milost

Exekuce

 

Závěr

 

Chronologický přehled případu

 

Přílohy

Seznam příloh

Texty v německém originálu

Texty v českém překladu

 

Bibliografie

I. Prameny

      a) Nepublikované prameny

      b) Publikované prameny

      c) Edice pramenů

II. Literatura

      a) Monografie, odborné články, stati ze sborníků apod.

      b) Lexikony

      c) Internetové zdroje

 

Seznam vyobrazení

 

Rejstříky

Osobní rejstřík

Místní rejstřík

 

Resumé