Právněhistorická kniha roku

 

Pravidla soutěže

 

Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law, z.s.), Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047 (dále jen „pořadatel“).

 

Soutěž probíhá každoročně a jsou v ní hodnoceny odborné knihy se zaměřením na vývoj státu a práva vydané na území České republiky a Slovenské republiky v období od 1. ledna do 31. prosince daného roku. Během ledna roku následujícího pak probíhá vyhodnocení pětičlennou porotou.

 

Členy poroty pro každý rok jmenuje předseda představenstva pořadatele z odborníků z oblasti právní historie z České republiky a Slovenské republiky.

 

Hodnotí se dle vybraných kritérií známkami od 1 do 10 (nejvyšší), přičemž právněhistorickou knihou roku bude vyhlášena kniha s nejvyšším počtem dosažených bodů.

 

Porota se může rovněž usnést na tom, že za daný rok ocenění neudělí.

 

Seznam vybraných knižních titulů, ze kterých bude porota vybírat právněhistorickou knihu roku, předloží porotě předseda představenstva. V průběhu soutěžního období může každý předsedovi představenstva pořadatele zaslat elektronickou poštou návrh knižního titulu, který může předseda představenstva zohlednit při předložení seznamu vybraných knižních titulů porotě.

 

Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení nebudou jména nominovaných knih hodnocených porotou dopředu zveřejňována.

 

Výsledky soutěže za daný rok budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.historyoflaw.eu a v Bulletinu Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.

 

Autor a vydavatel knihy, která bude vyhlášena právněhistorickou knihou roku, obdrží od pořadatele příslušné osvědčení.

 

Pořadatel je dle svého uvážení oprávněn udělit i zvláštní ocenění či čestné uznání.

 

Na udělení ocenění není právní nárok.

 

V Brně, dne 15. března 2017

 

 

Pravidla pro ocenění "Právněhistorická kniha roku" ke stažení zde: