Právněhistorická kniha roku 2018

 

V průběhu ledna a února 2019 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce.

 

Odborná porota složená ze členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. a dalších odborníků zasedala ve složení:

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

 

Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2018" bylo uděleno prof. JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc. z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za monografii "První československý zákon. Pokus o opožděný komentář".

 

Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna monografie doc. JUDr. Marka Starého, Ph.D. "Cizozemci a spoluobyvatelé: udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou byla vyhlášena monografie JUDr. Zuzana Illýové, Ph.D. a JUDr. Michala Malatinského, Ph.D. "Dva procesy s Vojtechom Tukom".

 

Níže je k dispozici charakteristika oceněných knih:

 


První československý zákon. Pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček

 

 

ISBN 978-80-7552-185-9

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 392 stran

 

 

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. října 1918 dal právní formu obsahu zároveň přijatého provolání „Lide československý!“, jímž občanům oznamoval vznik samostatného československého státu. Z právního pohledu představuje to nejdůležitější, co se pojí s blížícím se stým výročím vzniku Československa. V jeho pěti stručných paragrafech se zároveň skrývá překvapivě mnoho právních problémů. Autor zvolil netypickou formu opožděného, a tedy i specifického komentáře k tomuto zákonu, aby s důrazem na státoprávní aspekty přiblížil širší souvislosti vzniku Československa. Ukazuje, nakolik se myšlenka samostatného a společného česko-slovenského státu (ne)odrážela v českých a slovenských politických programech od revoluce v roce 1848 až do vypuknutí první světové války. Věnuje se též činnosti české a slovenské domácí i zahraniční politické reprezentace v době první světové války, událostem, které bezprostředně vyústily ve vznik samostatného státu, a jeho postupnému upevňování. V té souvislosti obrací svou pozornost především na reálné ovládnutí pohraničních oblastí českých zemí a území Slovenska. Charakterizuje rakouský a uherský státní aparát a rakouské a uherské právo, neboť z podstatné části našly uplatnění i v československém státě. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění. V neposlední řadě se zamýšlí také nad původem a problematičností některých ustanovení samotného zákona a nad odlišnostmi jeho jednotlivých verzí.Cizozemci a spoluobyvatelé: udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské

Marek Starý

 

 

ISBN 978-80-87284-67-4

 

  

Auditorium, Praha, 2018, 767 stran

 

 

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních norem. Zřejmě nejcitlivější rozměr přistěhovalectví přitom původně představovalo usazování zahraniční šlechty, které mohlo potenciálně znamenat narušení sféry vlivu domácích aristokratických rodů. Proto se již v době vlády Jana Lucemburského začíná objevovat první snaha o regulaci přistěhovalectví a o právní zakotvení obyvatelského práva (později se pro něj v administrativní praxi i odborné literatuře vžil latinský termín „inkolát“). Usazování cizinců v Čechách sice nebylo a ani nemohlo být beze zbytku vyloučeno, pokud se ale chtěli stát de iure Čechy, museli podstoupit formalizovaný proces, v jehož průběhu jim bylo české obyvatelské právo uděleno. Významnou roli hrál v tomto procesu panovník, rozhodující slovo si ale v pohusitské době vybojovaly stavy a udělování inkolátu se stalo jednou z významných kompetencí zemského sněmu. Česká historiografie zatím bohužel ke komplexnímu zpracování inkolátní problematiky nedospěla. Autor se v předložené publikaci snaží na základě mnohaletého pramenného výzkumu toto bílé místo částečně vyplnit, přičemž se zaměřuje na tzv. předbělohorské období (1526–1620). Vychází samozřejmě z analýzy normativních pramenů, které se k obyvatelskému právu vázaly, nevyhýbá se ale ani rozkrývání reálných administrativních procesů, jimiž byly příslušné normy naplňovány. Významnou součást knihy tvoří také soupis jednotlivých rodů, jejichž příslušníci byli v Čechách za obyvatele přijati, doplněný základními údaji o jejich skutečném působení na půdě zemí České koruny.Dva procesy s Vojtechom Tukom

Zuzana Illýová, Michal Malatinský

 

 

ISBN 978-80-7552-896-4

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 184 stran

 

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v slovenských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých slovenských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi. Publikácia je prvým uceleným monografickým spracovaním oboch procesov najmä z právno-dejinného hľadiska. V prvej kapitole je obsiahnutý stručný životopis Vojtecha Tuku. Na túto kapitolu nadväzuje spracovanie oboch procesov s dôrazom na priblíženie a analýzu právnych predpisov, na základe ktorých jednotlivé procesy prebiehali. Autori pri písaní týchto kapitol vychádzali z archívneho výskumu a dostupných prameňov. Záver monografie ponúka komparáciu oboch procesov. Publikácia je určená právnym historikom, historikom, ďalším humanitným vedcom, ale aj širokej laickej verejnosti.
Fotografie z předávání ocenění na Právnické fakultě MU (20. únor 2019).

Ladislav Vojáček a členové představenstva Ondřej Horák, Jaromír Tauchen, Karel Schelle.

Foto: Hana Sloupenská.