Publikace vydané

Evropskou společností pro právní dějiny, z.s. v koedici

 Ústava a ústavní systém socialistického Československa. Část 1, část 2

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, David Kolumber a kol.

 

I. část

ISBN 978-80-87475-72-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-391-1 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2022, hardcover, B5, 631 stran

 

 

II. část

ISBN 978-80-87475-73-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-392-8 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2022, hardcover, B5, 606 stran

 

Soubor

ISBN 978-80-7418-391-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-390-4 (KEY Publishing)

 

Dvoudílná publikace obsahuje podrobný rozbor vývoje socialistického ústavního systému a navazuje tak na monografii vydanou před dvěma lety v obdobném autorském kolektivu s názvem Ústava a ústavní systém meziválečného Československa (Ostrava: KEY Publishing, 2020, 931 s.), která se zabývá meziválečným ústavním systémem a jejíž výklad končí vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Z důvodu zamýšlené návaznosti začíná výklad předložené publikace již rokem 1939, a to kapitolou o vznikajícím systému zahraniční československé reprezentace.

 

Základ této monografie představují první čtyři kapitoly pojednávající o ústavním vývoji do roku 1989. Jejich členění odpovídá jednotlivým etapám československého ústavního vývoje. Na výklad o ústavním vývoji navazují specializované kapitoly obsahující podrobnou analýzu zastupitelské soustavy, volebního práva, vlády, občanských práv a svobod a postavení prezidenta republiky v daném období. Výklad je zakončen, stejně jako v předcházející publikaci, životopisnými medailony nejvýznamnějších konstitucionalistů dané doby.

 

Jednotlivé kapitoly jsou doplněny četnými ilustracemi z dobového tisku a vyobrazeními významných představitelů československého státu čtyřicátých až osmdesátých let a těch, kteří více či méně zasáhli do ústavně politického vývoje v daném období.

 

Druhá část publikace je tvořena přílohami s nejdůležitějšími ústavními dokumenty, ať již platnými, či jen nikdy nerealizovanými návrhy. Unikátní je především soubor dokumentů věnovaných vytvoření federace v roce 1968, který obsahuje téměř vše podstatné, co s procesem federalizace Československa souviselo. Dále jsme do příloh zahrnuli několik málo dokumentů z let 1988–1989, kdy si již i tehdejší politické špičky začaly uvědomovat neudržitelnost ústavní situace, jejíž základy byly vytvořeny v roce 1960, a zahájily přípravné práce na nové socialistické ústavě. Politický vývoj byl však rychlejší a práce na ní tedy nebyly dokončeny.

 

Lze shrnout, že tato kniha je první monografií předkládající veřejnosti podrobný a komplexní výklad socialistického ústavního systému v co nejširších politických souvislostech.

 

 Ius montium. Právo moravských vinohradních hor v kontextu Střední Evropy, 2 díly

Jiří Libor Bílý

 

I. část

ISBN 978-80-87475-68-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-350-8 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 378 stran

 

Obsah I. části dostupný na tomto odkazu:

 

 

II. část

ISBN 978-80-87475-69-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-351-5 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 374 stran

 

Obsah II. části dostupný na tomto odkazu:

 

 

Soubor

ISBN 978-80-87475-67-6 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-349-2 (KEY Publishing)

 

Úvod monografie je dostupný na tomto odkazu:

 


Zánik Jugoslávie

David Kolumber

 

 

ISBN 978-80-87475-65-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-340-9 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 221 stran

 

 

Monografie „Zánik Jugoslávie“ uceleně pojednává o komplikovaném „jugoslávském“ problému. Kniha nejprve rozebírá obecná státovědná východiska a institucionální, státoprávní a ústavní vývoj Jugoslávie. Rozebrána je specifická forma jugoslávské (kon)federace, jejího delegátského systému, rozsáhlé samosprávy, rotace funkcí, osoba maršála Tita jako významného elementu existence poválečné Jugoslávie, jazyka jako integrujícího prvku, armády a Svazu komunistů Jugoslávie. Těžištěm knihy je pak samotná otázka zániku Jugoslávie v letech 1990 až 1992 z hlediska státoprávního a ústavního.

 


Právní dějiny na brněnské právnické fakultě

(100 let brněnské právní historie)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-87475-66-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-348-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 626 stran

 

 

Jako další příspěvek k nedávnému kulatému výročí založení Právnické fakulty Masarykovy univerzity předkládají Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen publikaci věnovanou vývoji oborů právní dějiny a romanistika na brněnské právnické fakultě v uplynulém století. Kniha čítající 626 stran se skládá z několika částí.

Úvodní část se věnuje charakteristice historickoprávních předmětů, učebním pomůckám, vědeckému zaměření členů katedry dějin státu práva, významným projektům či zahraničním stykům katedry. Druhá a zároveň nejrozsáhlejší část obsahuje biografické medailonky celkem třiceti právních historiků a romanistů, kteří v uplynulých sto letech na brněnské právnické fakultě působili či v současnosti působí. Její součástí je i bibliografie.

V závěru publikace nalezne čtenář seznamy katedrou uspořádaných konferencí, seznam kvalifikačních prací obhájených na katedře dějin státu a práva od poloviny sedmdesátých let či vyobrazení obálek nejvýznamnějších knih brněnských právních historiků. V závěru je publikováno 67 fotografií ze života katedry a rovněž archiválie dokládající její činnost od doby jejího vzniku v roce 1969. Čtenářsky zajímavé jsou osobní vzpomínky Eduarda Vlčka a Karla Schelleho na začátky fungování katedry a její další rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

 

Více informací k publikaci zde:

 Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (2015-2019)

Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Ondřej Horák (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-64-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-335-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 480 stran

 

 

Počínaje říjnem 2015 se představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. rozhodlo zvýšit informovanost členské základny vydáváním informační bulletinu, ve kterém jsou otiskovány aktuality z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení, a to minimálně čtyřikrát ročně. Jedná se především o pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických knih či zprávy z vědeckého života (z konferencí, seminářů či kolokvií, obhajob rigorózních a disertačních prací, výročí nebo nekrology).

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je pak zpřístupněn rovněž na internetových stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv.

Po prvních pěti letech nyní předkládáme formou této publikace výtah z jednotlivých čísel Bulletinu z let 2015-2019 i v tištěné podobě.

 

Elektronická verze publikace je dostupná na tomto odkazu:

 


Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, Tomáš Langášek a kol.

 

 

ISBN 978-80-87475-62-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-330-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 931 stran

 

 

Sto let od vydání první československé Ústavy (1920) inspirovalo skupinu právních historiků k napsání obsáhlé publikace věnované vzniku, vydání a realizaci této Ústavy. Časově je publikace zaměřená na období do roku 1939. Její pojetí je velmi široké, zahrnuje všechny státoprávní problémy, s nimiž se první Československá republika setkala. Podrobně jsou popsány nejen hlavní ústavou regulované oblasti (moc zákonodárná, výkonná, vládní a soudní), ale obsáhlá jsou i pojednání o právu volebním, postavení Slovenska a Podkarpatské Rusi. Součástí jsou i životopisy nejvýznamnějších prvorepublikových konstitucionalistů. Jednotlivé kapitoly jsou proloženy bohatou obrazovou dokumentací, zejména portréty známých českých a slovenských politiků.

Druhou částí publikace je soubor všech důležitých ústavněprávních dokumentů a vyčerpávající bibliografická příloha.

Knihu opatřil úvodem nedávno zesnulý předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera.

Jedná se o doposud nejobsáhlejší rozbor ústavního vývoje meziválečného Československa.

 

 


Pracovní poměr v letech 1945 - 1965

Veronika Steinová

 

 

ISBN 978-80-87475-60-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-327-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2019, softcover, B5, 249 stran

 

 

Monografie pojednává o pracovním poměru v letech 1945 až 1965 na území nynější České republiky, zaměřuje se na jeho charakteristické znaky a obsahové náležitosti a tyto předkládá se zasazením do dějinných souvislostí a obecného právního vývoje tak, aby byl zachycen nejen stav soudobé právní úpravy, ale i širší kontext. Náležitá pozornost je však věnována také orgánům veřejné moci, mocensky působících při usměrňování pohybu pracovních sil, stejně jako jednotlivým prostředkům, jež napomohly realizaci národní mobilizace pracovních sil. Pracovní poměr vznikal a zanikal právě v rámci stanovených direktiv, smluvní svoboda byla do velké míry omezena, což se promítlo nejen co do otázky uzavírání a rozvazování pracovního poměru, ale též do pojetí a rozsahu okruhu subjektů pracovněprávního vztahu, odměny za práci, pracovní doby, otázek bezpečnosti práce, zastupování zaměstnanců v odborových organizacích a řešení pracovněprávních sporů. Zvláštní pozornost je přitom věnována zvláštním druhům pracovních poměrů.

 

 


Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989

Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-87475-57-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-321-8 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2019, softcover, B5, 272 stran

 

 

 

Plná verze publikace dostupná zde:Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-55-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-309-6 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2019, softcover, B5, 61 stran

 

 

 

 

Částečná verze publikace dostupná zde:

 

 


Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu

Ján Štefanica

 

 

ISBN 978-80-87475-52-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-273-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2017, Hardcover, B5

252 stran

 

Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy, ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu bylo charakteristické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě byla kritizována slovenskými reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v období první republiky. V poválečném Československu se problém přenesl do komunistických stranických struktur i centralistických vlád, v nichž byly slovenské požadavky vnímány optikou separatismu a zrady společných ideálů. Tento konflikt byl trestněprávně završen kauzami s buržoazními nacionalisty.

 

Objektem dlouholetého výzkumu autora a také obsahem předkládaného monografického zpracování je ideologická konstrukce slovenského buržoazního nacionalismu, interpretace dobových právních norem a jejich aplikace v politicky motivovaných procesech. Monografie podává problematiku z historicko-právního hlediska se zaměřením na dobový stav trestního práva, s představením hmotněprávních i procesněprávních aspektů nejdůležitějších procesů a jejich zasazením do mezinárodního i vnitropolitického prostředí. Nabízí odbornou analýzu zpracovanou za použití rozsáhlého, dosud nepublikovaného archivního materiálu. Zároveň uvádí víceré dosud nezpracované politické procesy. Práce je určena nejen pro odbornou veřejnost z okruhu právních historiků a historiků, ale snad bude přitažlivá i pro širokou laickou veřejnost.Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám

Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

 

ISBN 978-80-87475-51-5

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno,  2017, Hardcover, B5

610 stran

 

 

 

 

Obsah dostupný zde:

 


Spory o Baťův odkaz

David Kolumber

 

 

 

ISBN 978-80-7418-252-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

183 stran

 

Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po tragické smrti Tomáše Bati a znárodnění koncernových společností po druhé světové válce v Československu, Bulharsku, Jugoslávii, Rumunsku a v Polsku. Analyzována je také poválečná situace v Maďarsku, Itálii a v Brazílii. Autor věnoval také pozornost rozhodovací činnosti soudů v Nizozemí, v New Yorku, Delaware a v Pensylvánii, které řešily otázku vlastnictví společnosti. Není opomenuta ani problematika extrateritoriálních účinků znárodnění a retribuce, když řízení ve věci J. A. Bati, Dominika Čipery, Huga Vavrečky a Albrechta Miesbacha měla vliv na vlastnictví akcií Baťa, a.s.Dědické zemské právo v české historii

Karolina Adamová - Antonín Sýkora

 

 

ISBN 978-80-87475-36-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-196-2 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

128 stran

 

Předkládaná publikace poskytuje čtenáři komplexnější pohled na vývoj českého zemského (šlechtického) dědického práva od konce dvanáctého století  (Statuta Konrádova) až do poloviny století sedmnáctého (Deklaratoria a Novely), a to především práva hmotného. Text vychází z pramenné studie rozhodujících právních památek a hledá v nich odpovědi podle schématu zůstavitel, projev poslední vůle, předmět posloupnosti, omezení vůle zůstavitele (povinný díl) a konečně intestátní pořádek. Věnuje pozornost privilegiu Vladislava II. Jagelonského, odrazu „testamentární“ praxe před Vladislavským zřízením zemským (1500) ve Všehrdově díle a konečně také Obnovenému zřízení zemskému (1627) ve znění Deklaratorií a Novel (1650), které přinášejí římskoprávní prvky a představují tak zásadní milník vývoje tohoto práva. Závěrem je k textu připojen ještě Epilog, který věnuje úpravě dědického práva podle Rakouského všeobecného občanského zákoníku (1811) a následujících předpisů. Předznamenává tak potřebu zpracovat komplexněji tento právní obor i pro dobu moderní.Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část III.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-253-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

617 stran

 

Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává významné heraldické památky nešlechticů. V této práci je pojednáno o jednom z největších sfragistických souborů, tj. 519 pečetí olomouckých protestantů z roku 1610, které byly přitištěny na zmocňovací listinu pro 24 zmocněnců mající právo jednat ve věcech evangelické víry s panovnickou komisí. Soubor je uveden kapitolami o historických podmínkách vzniku listiny, edicí a překladem listiny a vyhodnocení poznatků pro měšťanskou heraldiku. U každého měšťana je kapitola věnována genealogii rodu, jeho biografii a majetkovým poměrům a též sfragistice a heraldice. Tento díl zachycuje větší část měšťanů a obyvatel Olomouce žijících v městě na počátku 17. století a současně přináší cenné poznatky pro další historické disciplíny – regionální historii a právní archeologii.

 

Součástí publikace je CD, které obsahuje elektronické verze všech tří dílů ve formátu PDF.Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část II.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-235-8  (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Hardcover, B5

753 stran

 

Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává významné heraldické památky nešlechticů. V této práci je pojednáno o jednom z největších sfragistických souborů, tj. 519 pečetí olomouckých protestantů z roku 1610, které byly přitištěny na zmocňovací listinu pro 24 zmocněnců mající právo jednat ve věcech evangelické víry s panovnickou komisí. Soubor je uveden kapitolami o historických podmínkách vzniku listiny, edicí a překladem listiny a vyhodnocení poznatků pro měšťanskou heraldiku. U každého měšťana je kapitola věnována genealogii rodu, jeho biografii a majetkovým poměrům a též sfragistice a heraldice. Tento díl zachycuje větší část měšťanů a obyvatel Olomouce žijících v městě na počátku 17. století a současně přináší cenné poznatky pro další historické disciplíny – regionální historii a právní archeologii.Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část I.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN 978-80-87475-34-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-193-1  (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

1141 stran

 

Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává významné heraldické památky nešlechticů. V této práci je pojednáno o jednom z největších sfragistických souborů, tj. 519 pečetí olomouckých protestantů z roku 1610, které byly přitištěny na zmocňovací listinu pro 24 zmocněnců mající právo jednat ve věcech evangelické víry s panovnickou komisí. Soubor je uveden kapitolami o historických podmínkách vzniku listiny, edicí a překladem listiny a vyhodnocení poznatků pro měšťanskou heraldiku. U každého měšťana je kapitola věnována genealogii rodu, jeho biografii a majetkovým poměrům a též sfragistice a heraldice. Tento díl zachycuje větší část měšťanů a obyvatel Olomouce žijících v městě na počátku 17. století a současně přináší cenné poznatky pro další historické disciplíny – regionální historii a právní archeologii.Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina - Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-87475-46-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-241-9 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, softcover B5

125 stran

 

 

Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto poetickým, poutavým, ba přímo vzrušujícím tématům. Předkládaná monografie právního teoretika a právního historika je právě takovým pokusem, neboť se zabývá deliktem cizoložství, a to jak z hlediska vývoje tohoto právního institutu v historii, tak také z hlediska antropologické komparace. 

Soudobé kontinentální právo přitom cizoložství prakticky neřeší. Avšak dříve se i zde pokládalo za trestní delikt, který byl přísně sankcionován. A pohlédneme-li do hlubin právní historie nebo na právní zvyklosti archaických společností, zjistíme, že jde o jeden z mála deliktů trestaných takřka všude. Takový pohled nabízí i tato kniha. Je určena především zájemcům o tuto problematiku z řad odborné a laické veřejnosti. Lze ji však využít i v rámci výuky právní historie a trestního práva na fakultách s právnickým zaměřením i na fakultách dalších.Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Jaromír Tauchen - Karel Schelle a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-87475-48-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-248-8 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Softcover, B5

403 stran

 

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil.

Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti se zamýšlí i předkládaná publikace s názvem „Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes“. Je výsledkem práce autorského kolektivu skládajícího se z právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů).

Publikace je rozdělena do čtyř částí. V první části se její autoři zabývají historií potírání trestné činnosti zamířené proti životu a zdraví, následuje současná česká a slovenská právní úprava a závěr je věnován právní úpravě v některých vybraných státech světa.Barvy v právu

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kolektiv

 

ISBN 978-80-87475-47-8  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-242-6  (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Softcover, B5

86 stran

 

Právní život, který se udál v minulosti, je možno poznávat nejen z pramenů psaných, nýbrž i z pramenů hmotných, pokud je u nich možno vysledovat souvislost s uplatňováním obyčejového a psaného práva. Právě předmětem právní archeologie je systematický výzkum těchto hmotných právních památek. Až do nedávné doby se však jednalo o disciplínu téměř zapomenutou a až o po letech se o její oživení zasloužila Katedra dějin státu a práva brněnské právnické fakulty, která v letech 2005 a 2006 uspořádala dvě právně archeologické konference, avšak soustavnější výzkum v této oblasti se podnítit nepodařilo.

 

Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of Law), stanovila si jako jeden z cílů podporovat právní archeologii a vytvořit platformu pro soustavný výzkum. V roce 2011 a 2012 uspořádala v Praze dvě konference, na které navázalo i úspěšné vědecké kolokvium pod názvem „Oděv v právu“, které se uskutečnilo v květnu 2013 v Brně.

 

Další příspěvek, který jistě přispěje k rozvoji této právněhistorické disciplíny, představuje předkládaná publikace „Barvy v právu“, která se zabývá vybranými problémy vztahujícími se jak k české právní historii, tak i k právní historii některých starověkých států.Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

Ignác Antonín Hrdina

 

ISBN 978-80-87475-19-5  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-155-9  (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

340 stran

 

Mrazivým únorovým ránem roku 1718 uhání z Lysé nad Labem do Prahy kočár doprovázený kohortou kyrysníků. Veze na Pražský hrad vzácnou osobu: člena místodržitelského kolegia a tajného císařského radu, hraběte Františka Antonína Šporka. Avšak kyrysníci nejsou čestným doprovodem urozeného cestujícího, nýbrž vězeňskou eskortou, a hraběte, jednoho z nejbohatších šlechticů v Českém království, nevezou na zasedání místodržitelského sboru, nýbrž do vězení pro dlužníky – do vyhlášené Daliborky. To vše kvůli jedné neproplacené směnce na nevelkou částku, kterou Špork předtím vystavil advokátu Václavu Xaverovi Neumannovi z Puchholzu za očekávané právní služby. 

 

Jak k tomu došlo? Odpověď podává tato právně historická studie, která je volným pokračováním publikace o obžalobě hraběte Šporka z kacířství a dalších závažných trestných činů proti tehdejšímu českému státu (Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová, Kacířský proces s hrabětem Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu, Ostrava: KEY Publishing, 2011). Vychází přitom z řady dosud nepublikovaných nebo alespoň do češtiny nepřeložených pramenů, přičemž některé z nich uvádí v příloze.

 


Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Ignác Antonín Hrdina -  Hedvika Kuchařová

 

 

ISBN 978-80-904522-9-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-097-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5

422 stran
Sexuální trestné činy včera a dnes

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kol.

 

ISBN 978-80-87475-42-3  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-213-6 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 449 stran

 

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace se však možnosti sexuálních deviantů zvětšují. Internet, mobilní telefony a další sociální sítě zajišťují anonymitu a tím vytvářejí ideální prostředí, zejména pro aktivizaci pedofilů. Naštěstí společnost prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, ale i specializovaných zdravotnických zařízení na nárůst této mimořádně společensky nebezpečné trestné činnosti v poslední době ofenzivně reagují. V boji proti sexuálním deviantům nemohla zůstat pozadu ani akademická a vědecká obec, a tak se spojilo několik vědeckých a pedagogických institucí, a za pomoci dalších významných odborníků z nejrůznějších oborů připravilo tuto monografii. Mezinárodní právněhistorická společnost The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva a Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a slovenská Akademie policejního sboru spojily síly a vytvořily pro nejširší veřejnost publikaci, která zachycuje jak historii potírání sexuální trestné činnosti, tak i současnou českou a slovenskou právní úpravu sexuálních trestných činů. Nezůstaly pominuty ani lékařské aspekty. Celý autorský kolektiv tím chtěl vytvořit podklad pro další diskuzi o tomto mimořádně nebezpečném společenském jevu.
Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století

Veronika Mojžišová

 

ISBN 978-80-87475-44-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-224-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 186 stran

 

Nucená práce tak, jak ji chápe Úmluva č. 29, o nucené práci, představuje omezenou či zcela odepřenou možnost nucené osoby ovlivňovat své pracovní podmínky v souvislosti s důvodnou obavou z negativních dopadů pro případ, když by výkon nucené práce odmítla či se mu vyhýbala. Na území České republiky byl zákaz nucené a otrocké práce mnohokrát porušován s úmyslem využít těžkých životních situací lidí a zneužít je tak k pochybnému prospěchu, ekonomické prosperitě, či jako zvláštního druhu trestu a zbavení se nepohodlných osob. Kniha je pro přehlednost rozdělena podle časových etap v průběhu 20. století, ve kterých se postupně věnuje jednotlivým formám nucené práce a jejím proměnám na území České republiky od Rakousko-Uherska až po přelom 20. a 21. století. Zvláště se věnuje třem nejzásadnějším časovým úsekům, a to nucenému nasazení za Protektorátu Čechy a Morava v první polovině 40. let 20. století, vzniku pracovních středisek pro německé a rakouské obyvatelstvo po skončení 2. světové války a táborům nucené práce a pomocným technickým praporům na přelomu 40. a 50. let. V závěru rovněž lehce nastiňuje další možný vývoj nucené práce s ohledem na postupnou globalizaci světa a odcizování se hodnotám jednotlivce.
Tradice pěstounské péče v českých zemích

Veronika Smolíková

 

ISBN 978-80-87475-43-0  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-218-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 78 stran

 

Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována. Teoretický nárys základních vývojových tendencí pěstounské péče je doplněn o vybrané příklady, které dokumentují skutečné fungování pěstounské péče v praxi. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány systematicky, aby celý text tvořil jednotnou strukturu poskytující komplexní obraz od právní regulace, přes příslušné instituce, až po zhodnocení pozitivních i negativních dopadů. Komparace předchozího vývoje s dnešní situací tak plně odpovídá společenskému významu tohoto institutu. S ohledem na nedávné změny v právní úpravě nabízí tato publikace komplexní pohled na problematiku pěstounské péče u nás v období 20. století, a to včetně přesahu do minulosti a úvah de lege ferenda.
Období nesvobody

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

ISBN 978-80-87475-41-6  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-211-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 358 stran

 

V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a Moravským zemským archivem konferenci s názvem „Období nesvobody“. Na této konferenci se sešlo více než šedesát historiků, kteří se ve svých příspěvcích nezamýšleli jen nad státoprávní problematikou tzv. Protektorátu a otázkami spojenými s procesem likvidace druhé Československé republiky, nýbrž konference byla pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období. Předkládaná publikace obsahuje kapitoly od třiceti autorů a je tematicky rozdělena do třech částí: I. Druhá republika a období nesvobody obecně, II. Protektorát Čechy a Morava a III. Slovensko v letech 1939-1945.
Češi a Němci v meziválečném Československu

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

ISBN 978-80-87475-37-9  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-202-0  (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 282 stran

 

Na konci září 2013 uběhlo 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo. K připomenutí této události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny a Moravským zemským archivem v Brně dne 23. října 2013 vědecké kolokvium, jehož výstup představuje tento sborník. Jak je všeobecně známo, Československo bylo mnohonárodnostním státem, ve kterém žily početné národnostní menšiny, a proto se národnostní otázka stala jedním z nejpalčivějších problémů nově vzniklého státu. Publikované příspěvky se zamýšlí především nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století.
Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Renata Veselá

 

ISBN 978-80-7418-189-4

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 178 stran
Občanské zákoníky

(Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7418-146-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-16-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Hardcover, B5, 1019 stran

Obsahuje přílohy na DVD

 

 

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva, na níž byly práce v nedávné době ukončeny. Z publikované finální verze vyplývá, že autoři návrhu zákoníku v čele s prof. Karlem Eliášem vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh občanského zákoníku z roku 1937, ale zejména Obecný zákoník občanský (ABGB) z roku 1811. V některých částech šli autoři evidentně ještě dále, a to přímo k pramenům římského práva.

 

Předkládaná sbírka je tak určena zejména pro studijní a vědecké účely. Jejím úkolem je dokumentovat vývoj odvětví občanského práva. Jedinečná je hned v několika ohledech. Poprvé v novodobých dějinách zpřístupňuje veřejnosti dávno zapomenuté občanskoprávní normy, které platily na území Čech a Moravy. Jedná se tak především o sbírku Práva městská Království českého a Markrabství moravského, kterou sestavil Pavel Kristián z Koldína, jakož i o Wsseobecná Práwa Městská. Djl prwnj. Josefa II. Ani návrh občanského zákoníku z roku 1937 nebyl po skončení druhé světové války vydán tiskem.

 

Protože by právní historie neměla být samoúčelná a měla by sloužit právní praxi, rozhodli se autoři, že zpřístupní široké veřejnosti rovněž dostupné překlady Obecného zákoníku občanského (ABGB) do českého jazyka, neboť v průběhu 150 let, kdy na našem území platil, se jeho jednotlivé překlady některých ustanovení rozcházely. Čtenář tyto naskenované předklady nalezne na přiloženém DVD, kde se nacházejí rovněž dobové komentáře, důvodové zprávy, jakož i zápisy a návrhy z porad komisí, které v meziválečném období připravovaly rekodifikaci občanského zákoníku.

 

Právní praxe tak má na přiloženém DVD k dispozici celou řadu komentářů z období před rokem 1918 a z meziválečného období, které bude moci použít při své aplikační činnosti jako inspirační zdroj.    
Vývoj právní úpravy lesů

Martin Cempírek

 

ISBN 978-80-87475-31-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-187-0  (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 124 stran

 

V historii se lesnická legislativa vyznačovala vysokou odborností odpovídající poznání dané doby a můžeme v ní také vysledovat kontinuitu mezi jednotlivými právními předpisy. V publikaci jsou popsány historické právní instituty, přičemž s některými se dnes můžeme překvapivě setkat i v novém občanském zákoníku. K těmto pojmům patří především služebnosti, vykupitelnost služebností a právo pastvy. Publikace dále poukazuje na vývoj některých základních principů lesnického hospodaření, které byly zakotveny v dřívějších právních předpisech, k nimž patří především princip udržitelnosti a zachování lesa. Zajímavostí je, že princip trvalé udržitelnosti byl poprvé použit v lesnictví. Až mnohem později byl tento princip doceněn a promítnut do jiných oblastí práva, např. práva životního prostředí.

 

Z výše uvedeného vyplývá význam a aktuálnost historického poznání pro současné právo. Publikace se snaží popularizovat „lesní právo“ a poukázat na skutečnost, že tvorba těchto předpisů byla svěřena nejkvalifikovanějším teoretikům a odborníkům z lesnické praxe. Tím byla docílena vysoká kvalita právních předpisů v historických obdobích. 

 

S historickou legislativou musíme pracovat velmi opatrně. Právní pojmy vznikaly v určité době a je třeba správně pochopit jejich význam a zasazení do dané doby. Nelze tyto pojmy přebírat mechanicky bez znalosti historického výkladu a přenášet je do současných zákonů. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby k tvorbě současných zákonů byli přizváni i právní historici, zabývající se danou oblastí práva a mohli tak vyloučit případná pochybení zákonodárce a tím zabránit nedorozuměním a sporům v praktickém životě.
Rodina a její význam v římském právu

Ivana Stará

 

 

ISBN 978-80-87475-30-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-184-9 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 137 stran

 

Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti náležející každému rodu. Rod byl založen na pokrevním příbuzenství a k průlomu pokrevního pouta dochází zavedením majetkového rozdělení obyvatelstva. V této chvíli můžeme již hledat náznaky patriarchální rodiny. Právě naznačený přechod společnosti od rodového zřízení a vývoj rodiny pomohou čtenáři pochopit, proč vznikla rodina, kde jsou životy jejích členů v rukou jedné osoby.

 

Druhá část publikace má poskytnout ucelený pohled na římské manželství, které tvořilo základní předpoklady vzniku římské rodiny. Jednotlivé kapitoly seznámí čtenáře s římskou rodinou, jejími členy, zvyky a tradicemi, které byly v rámci rodiny dodržovány. Základem římské rodiny kromě manželství bylo náboženství, které spojovalo členy rodiny více než krevní pouto.
Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1948

Karel Schelle

 

ISBN 978-80-7418-195-5

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 213 stran
Právní kontinuita autonomie Moravy

Michal Hoskovec

 

ISBN 978-80-87475-29-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-183-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 194 stran

 

Publikace popisuje posloupnost právní historie existence Moravy. Soustředí se nikoli na rozsah vlastní moci na jejím území v různých dobách, ale pouze na samotnou hraniční realitu. Zkoumá příčiny, proč v současné době Morava není na mapě Evropy ani mezi samosprávnými regiony. Ke zjištěním užívá nejprve vymezení pojmů, s nimiž pracuje, tyto poté podřazuje pod právní vývoj a zásady právní argumentace, to vše za pomoci bohatého rejstříku použité literatury.
Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

Martin Šestauber

 

 

ISBN 978-80-87475-27-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-179-5 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 133 stran

 

Publikace se zabývá problematikou sporů mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920. Pozornost je věnována problémům vyplývajících ze střetu mezi principem zachování územní jednoty českých historických zemí a právem na sebeurčení německého obyvatelstva. V této souvislosti je pak nastíněna i historie snah o oddělení německých oblastí Čech a historie čtyř německých územních celků, které vznikly na území dnešní České republiky. Důraz je pak kladen na legislativní činnost Německého Rakouska, která se vztahovala k těmto územním celkům. Publikace se dále věnuje jednáním na mírové konferenci 1919, na jejichž základě došlo k určení hranice mezi Československem a Rakouskem. Závěr knihy je věnován činnosti rozhraničovací komise a konečnému určení hranice.

Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-28-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-181-8 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 240 stran

 

 

Dne 30. ledna 2013 jsme si připomněli neblahé osmdesátileté výročí od okamžiku, kdy byl Adolf Hitler v Německu jmenován říšským kancléřem. Toto datum je všeobecně symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, a to hlavně v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů.

 

K připomenutí této události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty MU ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a Moravským zemským archivem v Brně dne 27. února 2013 vědecké kolokvium, které se konalo ve velkém sále MZA. Toto datum konání nebylo zvoleno náhodou, neboť připomnělo další neblahou událost, ke které došlo v roce 1933 v Německu, a to byl požár Říšského sněmu.

Účelem kolokvia bylo tedy především zamyšlení nad odrazem německého národního socialismu v Československu a v okolních státech, jakož i nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty.

 

S přednesenými příspěvky se může odborná i široká veřejnost seznámit v předloženém sborníku, který bude sloužit jako podklad pro další odbornou diskuzi.

Oděv v právu

(Sborník z kolokvia pořádaného The European Society for History of Law, Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity a Moravským zemských archivem v Brně)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-32-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-188-7 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 180 stran

 

 

Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of Law), stanovila si jako jeden z cílů podporovat právní archeologii a vytvořit platformu pro soustavný výzkum. Na dvě pražské konference z let 2011 a 2012 navázalo i vědecké kolokvium pod názvem „Oděv v právu“, které se v květnu 2013 konalo v Brně. Četná účast na něm tak ukázala, že je možné pořádat i vysoce úzce profilovaná setkání z oblasti právní archeologie a poznatky z této problematiky jistě velice obohatí další vývoj této disciplíny, k čemuž beze sporu přispěje i předkládaná publikace. Čtenář se v ní seznámí s nejrůznější funkcí a symbolikou oděvu v právních řádech různých období historického vývoje nejen na území českých zemí, ale i v zahraničí.

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-25-6 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-171-9 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 126 stran

 

 

Sborník (vzhledem k šíři tématu a významu příležitosti, při níž vznikl, spíše sborníček) „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývojů“ je sestaven vesměs z příspěvků přednesených na kolokviu uspořádaném Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské.

 

Kolokvium, konané v prostorách právnické fakulty, bylo jednou z nemnoha akcí, jimiž se toto významné výročí v roce 2012 připomínalo. Jeho význam umocňuje i to, že se na něm, vedle dalších účastníků, po delší době na společné akci sešli historici z Filozofické fakulty MU a právní historici působící na brněnské Právnické fakultě.

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Miroslav Frýdek a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-87475-20-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-157-3 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 122 stran

 

 

 

Publikace s názvem Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

 

Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů  je tato monografie, která z různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinu na základě právních a narativních pramenů. 

 

V úvodu práce je antická rodina zasazena do mytologických představ. Následuje část věnovaná náboženství a tradici v římské společnosti. Další kapitola je věnována postavení rodu, rodiny a jednotlivce z pohledu veřejného a soukromého práva. Navazující kapitola se věnuje tzv. serviovské ústavě a přežívání některých rodových zvyklostí. Jádro práce tvoří rozbor římské rodiny, postavení jejích členů jako osob sui a alieni iuris a tzv. přechodové rituály, které doprovázely důležité okamžiky v životě starověkého člověka (narození, dospělost, svatba, smrt a pohřeb). V posledním století republiky, v důsledku dlouhodobých občanských válek a proskripcí dochází v římské společnosti k náboženskému a mravnímu úpadku, o jehož nápravu se snaží Octavianus Augustus. Tomuto tématu je věnována kapitola popisující Augustovy reformy rodinného života. Předposlední kapitola se věnuje tzv.

rodinnému trestnímu právu resp. oprávněním otce a manžela trestat svou manželku či děti za provinění (např. nevěra). Závěr práce se věnuje i úpravě  postavení ženy v tzv. barbarském právu. Jako příklad bylo vybráno vizigótské právo. Tato závěrečná kapitola popisuje význam rodiny ve vizigótském státě a postavení ženy v rodině a ve veřejném životě.  
Korupce - včera a dnes

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle -Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-26-3(The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-177-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 224 stran

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium.

Kolokvium bylo zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti. Z tohoto kolokvia vzešel i předložený sborník příspěvků.
Symbolika a zkratky

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle (ed.)

 

 

ISBN 978-80-87475-17-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-150-4 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 104 stran

 

 

Dne 7. května 2012 se v prostorách stavební fakulty ČVUT v Praze konalo kolokvium na téma „Symbolika a zkratky“. Konference navázala na podobné akce vztahující se k problematice právní archeologie, zejména na poslední konferenci v roce 2011, z níž vyšel také úspěšný sborník. Pořadatelem kolokvia „Symbolika a zkratky“ byla znovu právněhistorická společnost The European Society for History Law společně s Katedrou společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

Kolokvium opět prokázalo, že o problematiku právní archeologie, a na ní navazující problematiku v nejširším slova smyslu, je stále zvyšující se zájem. Toho důkazem je i sborník, jenž z tohoto kolokvia vzešel.

 

 

Plný text sborníku ke stáhnutí zde:

Vývoj trestního řízení

Karel Schelle - Lucie Bendová Bednářová - Miroslav Frýdek -Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7418-139-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-14-0 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 101 stran

 

 
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989

Karel Schelle 

 

 

ISBN 978-80-87475-24-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-170-2 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 49 stran

 Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-18-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-154-2 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

76 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-15-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-140-50 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

88 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:

Kurs římského práva

Miroslav Frýdek

 

 

ISBN 978-80-87475-07-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-119-21 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Softcover, B5

 

 

 

Římské právo představuje pro začínající studenty práv nelehký obor, neboť se jeho prostřednictvím poprvé seznamují se systémem soukromého práva i jeho institucemi.   Učebnice je přizpůsobena předmětu Římské právo a navazuje a doplňuje autorovo skriptum Praktická cvičení z římského práva, vydané v roce 2010 u nakladatelství KEY Publishing s.r.o.

Cílem autora byla snaha o vytvoření učebního textu, který by obsahoval v paragrafovaném znění s mezitextovými odkazy vysvětlení nejdůležitějších právních institutů římského práva, které dají základní odpovědi na otázky kladené ve skriptu Praktická cvičení z římského práva. Učebnice je pro větší přehlednost rozdělena do dvaceti kapitol, které jsou pro snažší orientaci členěny na paragrafy, přičemž jeden paragraf je vysvětlením konkrétního právního institutu.

 

Hlavní ideou učebních pomůcek z pera autora (tato učebnice a Praktická cvičení z římského práva) je zpřístupnit posluchačům a zájemcům o římské právo jeho instituty zasazené do konkrétního případu, který má své řešení v pramenech římského práva tak, aby se čtenářům otevřel pozoruhodný systém římského práva soukromého. Autor se při psaní této učební pomůcky nechal inspirovat učebnicemi římského práva, především Otakara Sommera a Heinricha Honsella. Přímo do textu  jsou  do rámečků zařazeny relevantní fragmenty tak, aby se každý čtenář mohl seznámit s kogničními prameny římského práva soukromého.

 


Praktická cvičení z římského práva

Miroslav Frýdek

 

 

ISBN 978-80-904522-6-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-096-5 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Softcover, B5

102 stran

 

 
Právní archeologie

(Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky)

Karel Schelle (ed.)

 

 

ISBN 978-80-87475-13-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-135-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, vloženo CD

95 stran

 

 

 

Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou.

 

Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005 a 2006. Nicméně soustavný výzkum se nepodařilo podnítit. Proto v roce 2011 byla uspořádána mezinárodní konference pod názvem Právo a archeologie, jež si vzala za úkol podnítit soustavný výzkum a vytvořit základnu pro setkávání odborníků z různých akademických pracovišť, odborníků z praxe i státních i nestátních organizací. Jsme přesvědčeni, že tyto aktivity zahájí novou etapu zájmu o tuto vědní oblast u nás i v Evropě.

 

Plný text sborníku ke stáhnutí zde:Vznik Velkého Brna

Filip Vrána, Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-87475-05-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-075-0 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

105 stran

 

 Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-08-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-121-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

56 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Symbol a symbolika v právu - 2006

Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006

Karel Schelle, Tomáš Tyl (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-06-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-108-5 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

113 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Vývoj konkursního práva

Miroslav Frýdek, Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-904522-5-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-807418-073-6 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

90 stran

 

 

 


Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945

Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-904522-2-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-054-5 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

186 stran

 

 Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Pavel Salák, Monika Horáková

 

 

ISBN 978-80-7418-052-1 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-0-6 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

139 stran

 

 Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009)

Ladislav Vojáček - Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7418-053-8 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-1-3 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, 5

294 stran

 

 Dějiny českého ústavního práva

Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7418-067-5 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-4-4 (The European Society for History of Law)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

 

178 stran

 

 

 

 


Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference.

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-092-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-8-2 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CD

249 stran

 


Soubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-064-4 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-3-7 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CDPrameny k dějinám soukromého práva

Jaromír Tauchen, Karel Schelle (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-7418-089-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-7-5 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CD