Členství

 

 

1. Členem Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli a stanovami spolku a aktivně se podílí na činnosti spolku a plní své povinnosti člena spolku.

 

2. Řádným členem spolku se stává osoba, která si podá o členství ve sdružení žádost adresovanou představenstvu, které toto členství jednomyslně schválí. Řádný člen má právo hlasování na valné hromadě s váhou jednoho hlasu.

 

3. Členství zaniká na základě jednomyslného rozhodnutí představenstva nebo vzdáním se řádného člena členství ve spolku, zánikem právnické osoby bez právního nástupce, nebo smrti fyzické osoby. K vyloučení člena ze spolku dojde především v případě, pokud člen v předcházejícím roce neuhradil členský příspěvek za daný rok.

 

 

 

Práva a povinnosti členů spolku   


 

Předmětem činnosti je vytvářet odpovídající podmínky k rozvoji veškerých aktivit spojených s posláním spolku, a to zejména:

 

- hájit zájmy svých členů v souladu s posláním,

- podporovat vznik vědeckých a výzkumných prací v oblasti právních dějin,

- poskytovat poradenské a organizační služby v oblasti vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti,

- poskytovat informační servis a služby veřejnosti,

- organizovat tuzemské a zahraniční konference a odborné semináře,

- organizovat vzdělávací aktivity ve formě kurzů, cyklů přednášek a seminářů, kolokvií,

- pořádat zahraniční studijní cesty a pobyty,

- pořádat vědecké a pedagogické konference za účasti význačných osobností v oboru,

- zajišťovat reklamu a prezentaci vzdělávacích, vědeckých a společenských akcí,

- podporovat své členy prostřednictvím nabídky informací,

- spolupracovat s vnitrostátními a zahraničními subjekty a se všemi organizacemi, které jsou ochotny zajišťovat pomoc rozvoje hodnot společnosti,

- soustřeďovat finanční prostředky a jiný majetek zejména formou příspěvků, dotací a vlastní činnosti pro potřeby financování cílů sdružení.

 

 


Členský poplatek pro tento kalendářní rok činí 500 Kč/30 EUR.

 

Studenti magisterských a doktorských studijních programů 200 Kč.


První členský poplatek je splatný do jednoho měsíce od oznámení představenstva za přijetí za člena.


Částku převádějte pomocí bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je vedený u ČSOB Brno.

(IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.


Jako variabilní symbol uvádějte datum vašeho narození a do poznámky v platebním příkazu uveďte vaše jméno a příjmení.