Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)

 

 

Osobní údaje členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Kdo je správcem osobních údajů: Správcem osobních údajů je spolek Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., se sídlem Foltýnova 2, Brno, 635 00, IČ: 26555620 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 14047 (dále jen „Správce“ nebo „spolek“).

 

Na jakém základě zpracováváme osobní údaje členů spolku: Osobní údaje členů spolku zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro plnění práv a povinností v rámci členství v našem spolku, a to jak ze strany člena vůči spolku, tak ze strany spolku vůči členovi.

 

Rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem: Osobní údaje člena spolku jsou zpracovávány v takovém rozsahu osobních údajů, ve kterém jste nám člen své osobní údaje sdělil/a. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, akademické tituly, pracoviště, datum narození, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo a emailová adresa.

 

Účel zpracování osobních údajů: Spolek v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje svých členů za evidenčními účely týkající se členství ve spolku.

 

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje členů spolku budeme ukládat po dobu, kdy budeme zpracovávat přihlášku o přijetí do spolku a následně po dobu trvání členství a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou.

 

Další informace o zpracování osobních údajů: Osobní údaje členů spolku jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Poučení o právech subjektů údajů:

Subjekt údajů má právo požádat spolek o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů;

Subjekt údajů má právo, aby spolek omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

Subjekt údajů má právo, aby spolek bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování Subjekt údajů má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

Subjekt údajů má právo, aby spolek bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a spolek má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl spolku, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu spolek bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.