Výtah ze stanov

 

 

Zde je k dispozici výtah nejdůležitějších ustanovení ze stanov spolku Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. Kompletní stanovy Vám na požádání zašleme emailem.

 

 

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s.

 

 

§ 1 – Název a sídlo spolku


1. Název v českém jazyce zní: Evropská společnost pro právní dějiny, z.s.

2. Název v anglickém jazyce zní: The European Society for History of Law, z.s.

3. Sídlem spolku je Foltýnova 2, 635 00 Brno; IČ 26555620

4. Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 14047.

 

 


§ 7 – Orgány Sdružení 

 

Orgány spolku jsou:

a)   valná hromada

b)   představenstvo

c)   dozorčí rada

 

Podle potřeby může představenstvo spolku zřizovat odborné komise, pracovní skupiny nebo jiné orgány potřebné k zajištění činnosti Sdružení.

 


§ 8 - Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří řádní členové spolku a tito mají hlasovací právo.

3. Valné hromady se mohou dále zúčastnit hosté přizvaní představenstvem a pracovníci sekretariátu spolku.

4. Valná hromada:

rozhoduje o přijetí a změnách stanov, a to 2/3 většinou přítomných hlasů oprávněných členů,

volí a odvolává představenstvo a dozorčí radu spolku,

schvaluje čestné členy spolku,

schvaluje programové prohlášení spolku,

schvaluje představenstvu plán činnosti a rozpočet na další období,

rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí rady, nebo členů představujících alespoň 45 % hlasů.

5. Za zásadní rozhodnutí se považuje:

a) změna stanov,

b) zrušení nebo vstup spolku do likvidace.

 

 

 

§ 9 – Představenstvo (statutární orgán)


1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku a nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.

2. Představenstvo je tříčlenné. Představenstvo je voleno valnou hromadou na dobu pěti let. Jeho volební období však neskončí dříve, než je zvoleno představenstvo nové. Opětovné zvolení je možné.

3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu na dobu pěti let. Opětovné zvolení je možné.

4. Předseda představenstva spolku a v jeho nepřítomnosti či z jeho pověření místopředseda představenstva spolku, jedná jménem spolku ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání spolku, a to tak, že při podepisování za spolku k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku se podepíše vždy předseda nebo místopředseda spolku. Náležitosti spojené s nakládáním s nemovitým majetkem spolku, ručitelskými prohlášeními a avalem směnek, podléhají souhlasu valné hromady.

5. Právo účastnit se jednání představenstva má i tajemník, předseda dozorčí rady a její členové.

6. Představenstvo dále:

rozhoduje o základních otázkách realizace poslání spolku,

předkládá valné hromadě plán činnosti na další období,

vypracovává výroční zprávu o činnosti představenstva a zprávu o plnění zaměření činnosti (programového prohlášení),

vypracovává účetní závěrku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příslušný rok,

rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací a majetkových účastech v nich,

svolává z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady nebo členů spolku, představujících minimálně 45 % hlasů, mimořádnou valnou hromadu,

rozhoduje o přijetí nových řádných členů spolku a o vyloučení stávajících (např. pokud nemají uhrazeny členské příspěvky),

stanoví organizační strukturu sekretariátu.

7. Představenstvo se schází ke svým jednáním podle potřeby.

 

 

§ 10 – Dozorčí rada


1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem spolku.

2. Dozorčí rada je čtyřčlenná.

3. Členy dozorčí rady volí valná hromada na období 5 let. Jejich volební období však neskončí dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovné zvolení je možné.

4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.

5.  Dozorčí rada:

kontroluje činnost představenstva,

vyjadřuje se k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě,

dohlíží na finanční hospodaření spolku a spravování majetku spolku,

je oprávněna požádat o svolání mimořádné valné hromady.

 

 

 

§ 11 – Tajemník spolku


1. Tajemník spolku zřizuje a řídí sekretariát.

2. Sekretariát spolku tvoří tajemník spolku a odborní pracovníci sekretariátu.

3. Tajemník spolku:

v činnostech, které jsou posláním a předmětem činnosti spolku, jedná v souladu s rozhodnutím valné hromady a představenstva, v rozsahu zmocnění daného mu předsedou představenstva spolku,

předkládá návrhy na činnost sdružení,

spravuje majetek spolku v souladu se stanovami.

4. Tajemník spolku je odpovědný představenstvu spolku.

5. Sekretariát spolku je současně sekretariátem valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

6. Sekretariát využívá ke své práci stálé pracovní komise, expertní skupiny a další aktivity.