Etický kodex

 

I.

Obecné zásady

 

Člen Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zachovává ve své práci vysoký standard dodržování lidských mravních principů a etických zásad, plně respektuje zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky (2005/251/ES - Úřední věstník EU ze dne 22. 3. 2005) a tohoto kodexu.

 

 

Člen Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.:

 

vyžaduje od svých spolupracovníků chování, které je v souladu s těmito zásadami;

neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním na nutnou poslušnost či loajalitu;

považuje vědu a výzkum za integrální součást kultury a základ inovací a hájí je proti jejich možnému zpochybňování;

vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých poznatků;

rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a usiluje o zlepšení svých odborných schopností;

zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků a je přístupný diskusi a věcným argumentům;

obhajuje svobodu vědeckého myšlení, vyjadřování, výměny názorů a informací;

odmítá užívání nevědeckých přístupů a rasistických, náboženských, nacionalistických a politických hledisek ve vědě;

uznává a sám ve vědecké obci šíří zásady spolehlivé, důvěryhodné vědecké práce a odmítá jakoukoliv vědeckou nepoctivost a porušení zásad uvedených v tomto kodexu.

 

 

II.

Zásady výzkumné práce

 

Člen Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.:

 

zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání a dbá, aby jeho prakticky využitelné výsledky sloužily ku prospěchu společnosti;

odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod zkoumání;

při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje; po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu obvyklou v příslušné disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy;

předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou veřejnost s nimi uvážlivě seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku.

 


III.

Zásady zveřejňování poznatků a výsledků

 

Člen Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.:

 

může být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, např. k návrhu studií a pokusů a k jejich provedení, k analýze, interpretaci, teoretickému zpracování nebo k sepsání publikace, a pokud se spoluautorstvím souhlasí;

v publikaci uznává vědecký přínos svých předchůdců a kolegů ke zkoumanému problému, na který přímo navazuje, a při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj;

cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry;

objeví-li ve svých publikovaných údajích významnou chybu, podnikne odpovídající kroky, např. dá vytisknout errata nebo jinou opravu.

 

 

IV.

Projednávání případů porušení etiky


Pokud bylo zjištěno, že člen Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. porušil některé ustanovení tohoto etického kodexu, bude to představat  důvod pro vyloučení ze sdružení.

 

 

Etický kodex ve formátu pdf ke stažení zde: