Právněhistorická kniha roku 2017

 

V průběhu ledna a února 2018 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce.

 

Odborná porota složená ze členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zasedala ve složení:

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

 

Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno JUDr. Ivaně Bláhové, Ph.D. z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950".

 

Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna monografie doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. "Právo v hebrejské bibli" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou byla vyhlášena monografie JUDr. Jána Štefanici, Ph.D. "Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu".

 

Níže je k dispozici charakteristika oceněných knih:

 


Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950

Ivana Bláhová

 

 

ISBN 978-80-87284-59-9

 

 

  

Auditorium, Praha, 2017, 253 stran

 

 

 

 

Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa před téměř sto lety. Tato kniha nabízí náhled do jedné z rekodifikačních etap, tzv. právnické dvouletky, jejímž cílem bylo etablování komunistického režimu a zavedení práva odpovídajícího principům lidové demokracie. Stěžejní část je věnována detailnímu popisu a analýze postupu legislativních prací a jejich výstupům. Pomocí archivního výzkumu se kniha snaží odpovědět na otázku, zda bylo možné v tak krátké době připravit kvalitní trestní řád, a v této souvislosti, zda je možné se dnes inspirovat tehdejší organizací rekodifikačních prací. Současně kniha nabízí přehled přijaté právní úpravy trestního řízení, která se na jedné straně stala první jednotnou právní úpravou na československém území, avšak současně spolu s trestním zákonem z roku 1950 umožnila zneužití trestních předpisů jako nástroje politické perzekuce.Právo v hebrejské bibli

Jiří Kašný

 

 

ISBN 978-80-7429-910-0

 

 

  

Vyšehrad, Praha, 2017, 224 stran

 

 

První české zpracování tématu práva v hebrejské Bibli ukazuje cestu k málo známým kořenům evropských právních tradic. Kniha teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evropských právních tradic v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních akademických zvyklostí, úvodní kapitola charakterizuje narativní a právní části v biblickém textu a představuje jednotlivé formy právních ustanovení. Dále kniha analyzuje a komentuje smlouvu mezi JHVH a izraelským lidem, která slouží jako základ biblického práva a dává mu legitimitu. Zkoumá jednotlivé oblasti práva v Tóře, v Prorocích a ve Spisech: smlouvy a vlastnictví, trestní právo, procesní právo, manželské a rodinné právo a konečně vytváření ústavních principů v právu hebrejské Bible. Přináší tak ucelený pohled na problematiku, která dosud nebyla v češtině zpracována. Kniha Jiřího Kašného si najde čtenáře jak mezi těmi, kdo se věnují biblickým studiím a chtěli by systematicky přemýšlet o právních aspektech v hebrejské Bibli, tak mezi těmi, kdo se vyznají v paragrafech našeho současného práva a chtějí poznat také jeho širší kontext a hlubší kořeny.Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu

Ján Štefanica

 

 

ISBN 978-80-87475-52-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-273-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2017, Hardcover, B5

252 stran

 

Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy, ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu bylo charakteristické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě byla kritizována slovenskými reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v období první republiky. V poválečném Československu se problém přenesl do komunistických stranických struktur i centralistických vlád, v nichž byly slovenské požadavky vnímány optikou separatismu a zrady společných ideálů. Tento konflikt byl trestněprávně završen kauzami s buržoazními nacionalisty. Objektem dlouholetého výzkumu autora a také obsahem předkládaného monografického zpracování je ideologická konstrukce slovenského buržoazního nacionalismu, interpretace dobových právních norem a jejich aplikace v politicky motivovaných procesech. Monografie podává problematiku z historicko-právního hlediska se zaměřením na dobový stav trestního práva, s představením hmotněprávních i procesněprávních aspektů nejdůležitějších procesů a jejich zasazením do mezinárodního i vnitropolitického prostředí. Nabízí odbornou analýzu zpracovanou za použití rozsáhlého, dosud nepublikovaného archivního materiálu. Zároveň uvádí víceré dosud nezpracované politické procesy. Práce je určena nejen pro odbornou veřejnost z okruhu právních historiků a historiků, ale snad bude přitažlivá i pro širokou laickou veřejnost.
Ivana Bláhová (únor 2018).